Informatie over de stage

Informatie over de stage

De advocatenstage duurt in beginsel drie jaar. Na drie jaar ontvangt de advocaat-stagiaire de stageverklaring indien de stagiaire voldoet aan de cumulatieve eisen zoals die voortvloeien uit artikel 3.2 van de Verordening op de advocatuur (de Voda):

 1. de stagiaire beschikt over het certificaat beroepsopleiding;
 2. de stagiaire voldoet aan het bepaalde in artikel 3.9 en artikel 3.10, eerste lid; en
 3. de raad van de orde, gehoord de patroon en de stagiaire, oordeelt dat de stagiaire over voldoende praktijkervaring beschikt, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, van de Advocatenwet

Ad 1) De beroepsopleiding

Deze opleiding start twee maal per jaar, te weten in maart en september. Aanmelden voor de opleiding kan tot uiterlijk twee maanden voor aanvang.

De stagiaire die tussen 2020 is begonnen met de Beroepsopleiding Advocaten (de BA) volgt de opleiding oude stijl. Deze beroepsopleiding bestaat uit drie leerlijnen, te weten: burgerlijk (proces)recht, bestuurs(proces)recht en straf(proces)recht. Meer informatie over het curriculum van de BA oude stijl vind je op de website van de Beroepsopleiding Avocaten.

De stagiaire die vanaf 2021 is begonnen met de beroepsopleiding volgt de opleiding nieuwe stijl. HIerin staan ethiek, vaardigheden en cognitieve vakken meer centraal. Meer informatie over het curriculum van de BA nieuwe stijl vind je op de website van de Beroepsopleiding Advocaten.

Ad 2) Verplichtingen art. 3.9 en 3.10 Voda

Uit artikel 3.9 van de Voda volgt dat de stagiaire aan het eind van de stage in staat is zelfstandig en naar behoren de praktijk uit te oefenen en gedurende de stage ten minste de volgende praktijkervaring heeft opgedaan:

 1. hij is vijf keer in rechte opgetreden in procedures op tegenspraak en de patroon heeft ten minste één mondelinge behandeling bijgewoond;
 2. hij heeft tien stukken, waaronder ten minste zeven processtukken, vervaardigd;
 3. hij heeft op twee van de drie rechtsgebieden burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, bestuursrecht en bestuursprocesrecht of strafrecht en strafprocesrecht ervaring opgedaan of, indien dat niet mogelijk is, op meerdere sub-rechtsgebieden binnen een van deze rechtsgebieden.

Ten aanzien van artikel 3.10 van de Voda geldt dat de stagiaire aan diverse lokale opleidingsverplichtingen dient te voldoen. Dit betreffen (sub a) 10 lokale opleidingspunten en (sub b) de pleitoefening.

Voor 3.10 sub a Voda geldt dat de lokale opleidingspunten als volgt worden ingevuld, welke door de stagiaire in de eerste drie jaar dienen te worden behaald:

 • 4 PO-punten door het volgen van onderwijs bij een erkende onderwijsinstelling op een rechtsgebied waarop de stagiaire werkzaam is.
 • 6 lezingspunten, te behalen via het volgen van lezingen georganiseerd door de Jonge Balie Midden-Nederland (voor meer informatie zie Lezingen), ieder gewaardeerd met 1 punt.

LET OP De regeling voor lokale opleidingspunten is onlangs veranderd. De in het verleden georganiseerde LSO-dag is recent vervallen en zal niet meer georganiseerd worden. De vrijgevallen punten worden opgevuld door het volgen van 2 extra lezingen en verkrijgen van 4 PO-punten. Stagiairs die in het verleden reeds hebben deelgenomen aan een LSO-dag kunnen volstaan met de oude regeling (4 lezingen + bijwonen LSO-dag). 

Voor 3.10 sub b Voda geldt dat de stagiare vanuit de Jonge Balie Midden-Nederland, uiterlijk in het tweede jaar van de stage, een uitnodiging krijgt om deel te nemen aan een pleitoefening. Actieve deelname aan de plaatselijke of landelijke pleitwedstrijd, georganiseerd door de Jonge Balie Midden-Nederland, is daarnaast eveneens geldig (voor meer informatie zie de pagina "Pleitoefening"). Het is de verantwoordelijkheid van de stagiare om er op toe te zien dat deelname aan de pleitoefening vóór het einde van de stage wordt afgerond.


Meer informatie kun je teruglezen in het huidige Stagereglement van de Raad van de Orde van Midden-Nederland.

De arbeidsovereenkomst

Er zijn doorgaans twee manieren voor de startende advocaat-stagiaire: in loondienst (al dan niet de advocaat in dienstbetrekking) of als stagiaire-ondernemer. Ben je in loondienst of sta je op het punt een arbeidsovereenkomst met een advocatenkantoor aan te gaan, dan vind je hieronder meer informatie en nuttige tips.
In het algemeen is het zo dat de arbeidsvoorwaarden en bijbehorende arbeidsovereenkomsten redelijk standaard zijn per kantoor. De Orde van Advocaten heeft landelijke richtlijnen en minimumeisen aan arbeidsvoorwaarden voor advocaat-stagiairs vastgesteld. Hierin staan diverse regels waaraan het kantoor zich dient te houden. De Richtlijn Arbeidsvoorwaarden vind je hier. Als je reeds over een (concept) arbeidsovereenkomst beschikt, dan kun je deze toetsen aan het Model Arbeidsovereenkomst dat de Orde heeft opgesteld, mede aan de hand van genoemde richtlijn. Het Model Arbeidsovereenkomst kun je hier downloaden.  

Vergoedingen 

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in april 2017 de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires ingetrokken. Daarmee is ook een einde gekomen aan de jaarlijkse indexering van de stagiairesalarissen door de Nederlandse Orde. Voor de bepaling van het voor de indexering te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober. De meest recent geindexeerde salarissen vind je op de website van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.

Het salaris wordt in geval van parttime arbeid naar evenredigheid berekend.  

Duur van de arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor: 

 • onbepaalde tijd zonder proeftijd;
 • bepaalde tijd zonder proeftijd, voor de duur van de advocaat-stage; of 
 • bepaalde tijd zonder proeftijd, voor de duur van drie jaar en één maand vanaf de datum van beëdiging, mits de beroepsopleiding advocaten start binnen drie maanden na datum van beëdiging. 

Concurrentiebeding en relatiebeding 

Een concurrentiebeding is niet toegestaan. Een relatiebeding is alleen toegestaan als het voldoet aan de door de Raad van de Orde gestelde eisen én door de Raad van de Orde is goedgekeurd. Een relatiebeding dient in tijd te zijn begrensd (maximaal één jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst). De werkgever dient daarnaast te motiveren welk belang hij heeft bij het opnemen van een relatiebeding. Een goedkeuring wordt verder slechts verleend indien en voor zover specifieke lokale omstandigheden zulks, naar het oordeel van de Raad van de Orde, rechtvaardigen. 

Beëindiging arbeidsovereenkomst 

Werkgever en de advocaat-stagiaire hebben de mogelijkheid van (wederzijdse en schriftelijke) tussentijdse opzegging van het dienstverband. Voor de werkgever is het slechts mogelijk de opzegging overeen te komen voor het geval het certificaat beroepsopleiding advocaten niet meer kan worden overgelegd binnen het tijdvak, bedoeld in artikel 8c, tweede lid, onder b, van de Advocatenwet. In dat geval kan de stage zonder goedkeuring van de Raad van de Orde worden beëindigd, waarna de arbeidsovereenkomst of de samenwerkingsovereenkomst ook opgezegd kan worden. 
Uiterlijk 2,5 jaar na aanvang van je stage dien je te vernemen of, en zo ja onder welke voorwaarden, je na beëindiging van je stage als advocaat op hetzelfde kantoor kan blijven. 

Bij beëindiging van de dienstbetrekking word je in de gelegenheid gesteld om vanaf het ogenblik, waarop die beëindiging bekend is, binnen kantoortijd te solliciteren en/of andere (met het vinden van een andere werkkring verband houdende) maatregelen te nemen, mits binnen redelijke grenzen. 

Geschil over de uitleg 

In de arbeidsovereenkomst dient een geschillenregeling opgenomen te zijn waarin de Raad van de Orde bindend adviseert over de uitleg van de arbeidsovereenkomst voor zover het de stage betreft. 

Advocaat-stagiaire-ondernemer 

Naast de mogelijkheid een arbeidsovereenkomst aan te gaan, bestaat ook de situatie dat de stagiaire een samenwerkingsovereenkomst aangaat met de patroon, in het geval er sprake is van een stagiaire-ondernemer. De patroon heeft in dat geval een zorg voor de stagiaire, die mede tot uiting komt in de (begeleiding van een) regeling van de financiën, welke regeling ter beoordeling aan de Raad van de Orde wordt overgelegd. Voor stagiaire-ondernemers, advocaten die voor eigen rekening en risico gaan werken, die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaten/advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. De meest recente voorwaarden zijn te vinden op de website van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.

Best Practices

De SJBN heeft samen met de jonge balies een best practices opgesteld voor de stage en de beroepsopleiding. Deze best practices vormen een niet-bindende interpretatie van en aanvulling op de Advocatenwet, Verordening op de advocatuur (Voda), de Beleidsregel stage en patronaat 2022 en de opleidings- en examenreglementen. De best practices is hier te vinden.

Onze sponsoren