Informatie over de stage

Informatie over de stage

De advocatenstage duurt drie jaar. Tijdens deze stage wordt de beroepsopleiding gevolgd. Deze opleiding start twee maal per jaar, te weten in maart en september. Aanmelden voor de opleiding kan tot uiterlijk twee maanden voor de start.

De stagiair die tussen 2020 is begonnen met de Beroepsopleiding Advocaten (de BA) volgt de opleiding oude stijl. Deze beroepsopleiding bestaat uit drie leerlijnen, te weten: burgerlijk (proces)recht, bestuurs(proces)recht en straf(proces)recht. Meer informatie over het curriculum van de BA oude stijl vind je op de website van de Beroepsopleiding Avocaten.

De stagiair die vanaf 2021 is begonnen met de beroepsopleiding volgt de opleiding nieuwe stijl. HIerin staan ethiek, vaardigheden en cognitieve vakken meer centraal. Meer informatie over het curriculum van de BA nieuwe stijl vind je op de website van de Beroepsopleiding Advocaten.

Naast de landelijke opleidingsverplichtingen geldt dat de stagiair ook 14 opleidingspunten moet halen op basis van de volgende samenstelling:

  • een onderwijsmodule, georganiseerd door de Raad onder de naam "LSO", gewaardeerd met totaal 6 punten;
  • 4 lezingspunten, te behalen via het volgen van lezingen georganiseerd door de Jonge Balie Midden-Nederland (voor meer informatie zie Lezingen);
  • 4 punten voor actieve deelname aan een pleitoefening dan wel pleitwedstrijd, georganiseerd door de Jonge Balie Midden-Nederland (voor meer informatie zie Pleiten).

De regelgeving hierover kun je teruglezen in het huidige Stagereglement van de Raad van de Orde van Midden-Nederland.

De arbeidsovereenkomst

Er zijn doorgaans twee manieren voor de startende advocaat-stagiaire: in loondienst (al dan niet de advocaat in dienstbetrekking) of als stagiaire-ondernemer. Ben je in loondienst of sta je op het punt een arbeidsovereenkomst met een advocatenkantoor aan te gaan, dan vind je hieronder meer informatie en nuttige tips.
In het algemeen is het zo dat de arbeidsvoorwaarden en bijbehorende arbeidsovereenkomsten redelijk standaard zijn per kantoor. De Orde van Advocaten heeft landelijke richtlijnen en minimumeisen aan arbeidsvoorwaarden voor advocaat-stagiairs vastgesteld. Hierin staan diverse regels waaraan het kantoor zich dient te houden. De Richtlijn Arbeidsvoorwaarden vind je hier. Als je reeds over een (concept) arbeidsovereenkomst beschikt, dan kun je deze toetsen aan het Model Arbeidsovereenkomst dat de Orde heeft opgesteld, mede aan de hand van genoemde richtlijn. Het Model Arbeidsovereenkomst kun je hier downloaden.  

Vergoedingen 

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in april 2017 de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires ingetrokken. Daarmee is ook een einde gekomen aan de jaarlijkse indexering van de stagiairesalarissen door de Nederlandse Orde. Voor de bepaling van het voor de indexering te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober. De meest recent geindexeerde salarissen vind je op de website van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.

Het salaris wordt in geval van parttime arbeid naar evenredigheid berekend.  

Duur van de arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor: 

  • onbepaalde tijd zonder proeftijd;
  • bepaalde tijd zonder proeftijd, voor de duur van de advocaat-stage; of 
  • bepaalde tijd zonder proeftijd, voor de duur van drie jaar en één maand vanaf de datum van beëdiging, mits de beroepsopleiding advocaten start binnen drie maanden na datum van beëdiging. 

Concurrentiebeding en relatiebeding 

Een concurrentiebeding is niet toegestaan. Een relatiebeding is alleen toegestaan als het voldoet aan de door de Raad van de Orde gestelde eisen én door de Raad van de Orde is goedgekeurd. Een relatiebeding dient in tijd te zijn begrensd (maximaal één jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst). De werkgever dient daarnaast te motiveren welk belang hij heeft bij het opnemen van een relatiebeding. Een goedkeuring wordt verder slechts verleend indien en voor zover specifieke lokale omstandigheden zulks, naar het oordeel van de Raad van de Orde, rechtvaardigen. 

Beëindiging arbeidsovereenkomst 

Werkgever en de advocaat-stagiaire hebben de mogelijkheid van (wederzijdse en schriftelijke) tussentijdse opzegging van het dienstverband. Voor de werkgever is het slechts mogelijk de opzegging overeen te komen voor het geval het certificaat beroepsopleiding advocaten niet meer kan worden overgelegd binnen het tijdvak, bedoeld in artikel 8c, tweede lid, onder b, van de Advocatenwet. In dat geval kan de stage zonder goedkeuring van de Raad van de Orde worden beëindigd, waarna de arbeidsovereenkomst of de samenwerkingsovereenkomst ook opgezegd kan worden. 
Uiterlijk 2,5 jaar na aanvang van je stage dien je te vernemen of, en zo ja onder welke voorwaarden, je na beëindiging van je stage als advocaat op hetzelfde kantoor kan blijven. 

Bij beëindiging van de dienstbetrekking word je in de gelegenheid gesteld om vanaf het ogenblik, waarop die beëindiging bekend is, binnen kantoortijd te solliciteren en/of andere (met het vinden van een andere werkkring verband houdende) maatregelen te nemen, mits binnen redelijke grenzen. 

Geschil over de uitleg 

In de arbeidsovereenkomst dient een geschillenregeling opgenomen te zijn waarin de Raad van de Orde bindend adviseert over de uitleg van de arbeidsovereenkomst voor zover het de stage betreft. 

Advocaat-stagiaire-ondernemer 

Naast de mogelijkheid een arbeidsovereenkomst aan te gaan, bestaat ook de situatie dat de stagiaire een samenwerkingsovereenkomst aangaat met de patroon, in het geval er sprake is van een stagiaire-ondernemer. De patroon heeft in dat geval een zorg voor de stagiaire, die mede tot uiting komt in de (begeleiding van een) regeling van de financiën, welke regeling ter beoordeling aan de Raad van de Orde wordt overgelegd. Voor stagiaire-ondernemers, advocaten die voor eigen rekening en risico gaan werken, die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaten/advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. De meest recente voorwaarden zijn te vinden op de website van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.

Our sponsors